Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortodontycznej; prowadzenie „ Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki „ przez lekarzy dentystów specjalistów ortodoncji, posiadających co najmniej 3 – letnie doświadczenie w leczeniu wad rozwojowych i umiejętność leczenia aparatami stałymi– oferta dla 2 lekarzy (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortodontycznej; prowadzenie „ Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki „ przez lekarzy dentystów specjalistów ortodoncji, posiadających co najmniej 3 – letnie doświadczenie w leczeniu wad rozwojowych i umiejętność leczenia aparatami stałymi– oferta dla 2 lekarzy (…)

1 grudnia 2020

OGŁOSZENIE NR 39/ZDL/2020

z dnia 01.12.2020 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz.1398 ),

ogłasza konkurs ofert na:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortodontycznej;

  • prowadzenie „ Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki „

przez lekarzy dentystów specjalistów ortodoncji, posiadających co najmniej 3 – letnie doświadczenie w leczeniu wad rozwojowych i umiejętność leczenia aparatami stałymi– oferta dla 2 lekarzy

w okresie: 01.01.2021 r.- 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 08.12.2020 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 08.12.2020 r. o godz.14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 39

formularz obow

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie nr 48