Konkurs ofert na udzielanie porad psychologicznych, konsultacji psychologicznych i prowadzenie psychoterapii dzieci i dorosłych przez psychologów (…)

Konkurs ofert na udzielanie porad psychologicznych, konsultacji psychologicznych i prowadzenie psychoterapii dzieci i dorosłych przez psychologów (…)

7 października 2020

OGŁOSZENIE NR 33/ZDL/2020

z dnia 07.10.2020 r.

KOD CPV-85121200-6

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz.1398 ),

ogłasza konkurs ofert na:

– udzielanie porad psychologicznych, konsultacji psychologicznych i prowadzenie psychoterapii dzieci i dorosłych przez psychologów
z wykształceniem terapeutycznym lub psychologów z kwalifikacjami terapeutycznymi
– oferta dla 1 osoby.

w okresie: 26.10.2020 r.- 31.10.2023 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 14.10.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 14.10.2020 r. o godz.13.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela mgr Marta Kossut Kierownik Poradni Psychologicznej – tel. (89) 5393 256.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 3 3

formularz ofertowy

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie nr 41 psycholog M. Syczyło

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]