Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Medycyny Rodzinnej oraz w Certyfikowanym Centrum Medycyny Podrózy dla dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej i/lub pediatrii (…)

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Medycyny Rodzinnej oraz w Certyfikowanym Centrum Medycyny Podrózy dla dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej i/lub pediatrii (…)

16 września 2020

OGŁOSZENIE NR 29/ZDL/2020

z dnia 16.09.2020r.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz.295 ),

ogłasza konkurs ofert na:

-udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Medycyny Rodzinnej oraz w Certyfikowanym Centrum Medycyny Podróży dla dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej i/lub pediatrii

w okresie: 01.11.2020r.- 31.12.2023 z możliwością przedłużenia – oferta dla 3 lekarzy

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala .

Oferty należy składać do dnia 30.09.2020r. do godz. 10.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie ofert 30.09.2020 r. o godz.11.30.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja nr 29

formularz obow

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie nr 37 PMR