Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz innych oddziałach szpitala – oferta dla 3 osób (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz innych oddziałach szpitala – oferta dla 3 osób (…)

28 lipca 2020

OGŁOSZENIE NR 7/ZDP/2020

KOD CPV- 85141200-1

z dnia 27.07.2020 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 295),

ogłasza konkurs ofert na:

wykonywanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz innych oddziałach szpitala – oferta dla 3 osób

w okresie od: 03.08.2020 – 31.03.2022

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 31.07.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szpitala lub drogą pocztową.

Bliższych informacji merytorycznych udziela zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa – mgr Ewa Romankiewicz tel. (89) 5393 455,

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.07.2020r. o godz. 14.00

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 3 2020

ROZSTRZYGNIĘCIE

zawiadomienie Szczubełek

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]