Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Radiologii (Rentgenodiagnostyka, Usg, Pracownia TK) wraz z koordynacją funkcjonowania Działu Radiologii i pełnieniem dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej – oferta dla 1 lekarza (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Radiologii (Rentgenodiagnostyka, Usg, Pracownia TK) wraz z koordynacją funkcjonowania Działu Radiologii i pełnieniem dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej – oferta dla 1 lekarza (…)

16 lipca 2020

OGŁOSZENIE NR 19/ZDL/2020

z dnia 14.07.2020r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz.295 ),

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Radiologii (Rentgenodiagnostyka, Usg, Pracownia TK) wraz z koordynacją funkcjonowania Działu Radiologii i pełnieniem dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej – oferta dla 1 lekarza

w okresie: 01.08.2020r.- 31.12.2023r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 23.07.2020r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 23.07.2020 r o godz.14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Dyrektor Szpitala tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373)

ZAŁĄCZNIKI:

formularz-ofertowy

specyfikacja 19 RTG

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie Milewicz-Podgórska

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]