Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii pacjentom Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradni Stomatologicznej, Poradni Chirurgii Stomatologicznej oraz Centrum Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo – Twarzowej dla dzieci przez lekarzy dentystów specjalistów chirurgii stomatologicznej lub lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii pacjentom Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradni Stomatologicznej, Poradni Chirurgii Stomatologicznej oraz Centrum Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo – Twarzowej dla dzieci przez lekarzy dentystów specjalistów chirurgii stomatologicznej lub lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej (…)

17 czerwca 2020

OGŁOSZENIE NR 15/ZDL/2020

z dnia 17.06.2020r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii pacjentom Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradni Stomatologicznej, Poradni Chirurgii Stomatologicznej oraz Centrum Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo – Twarzowej dla dzieci przez lekarzy dentystów specjalistów chirurgii stomatologicznej lub lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej.

w okresie: 01.07.2020r.-31.12.2023r. z możliwością przedłużenia

  • oferta dla 1 lekarza

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 23.06.2020r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie ofert 23.06.2020r.o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 15

formularz-ofertowy

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]