Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia: Oddział Pediatryczny II z Pododdziałem Nefrologii i Kardiologii Dziecięcej wraz z koordynacją funkcjonowania oddziału, przez lekarzy specjalistów pediatrii i nefrologii lub nefrologii dziecięcej (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 09/ZDL/2020

z dnia 10.03.2020r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz.295 ),

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia: Oddział Pediatryczny II z Pododdziałem Nefrologii
i Kardiologii Dziecięcej wraz z koordynacją funkcjonowania oddziału,

przez lekarzy specjalistów pediatrii i nefrologii lub nefrologii dziecięcej, posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy na stanowisku Ordynatora/Kierownika/Koordynatora Oddziału

– oferta dla 1 lekarza.

udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych w Poradni Nefrologicznej przez przez lekarzy specjalistów pediatrii i nefrologii lub nefrologii dziecięcej,

– oferta dla 1 lekarza

oraz pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach pediatrycznych szpitala przez lekarzy specjalistów pediatrii lub lekarzy w trakcie tej specjalizacji

-oferta dla 3 lekarzy

w okresie: 01.04.2020r.- 31.03.2023r.

Udzielający Zamówienie dopuszcza złożenie oferty cząstkowej.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 19.03.2020r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 19.03.2020r. o godz.13.30.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 1103

formularz ofertowy 1103

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie nr 15

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania