Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w Przychodni Tomografii Komputerowej wraz z pełnieniem dyżurów medycznych przez lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej – KOD CPV-85121200-5 – oferta dla 4 lekarzy (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 01/ZDL/2020

z dnia 02.01.2020

KOD CPV- 85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego

w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190),

ogłasza konkurs ofert na:

– udzielanie świadczeń w Przychodni Tomografii Komputerowej wraz
z pełnieniem dyżurów medycznych przez lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej
– KOD CPV-85121200-5 – oferta dla 4 lekarzy

w okresie: 17.01.2020r. – 31.12.2022r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 09.01.2020r. do godz. 10.00 w sekretariacie szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 09.01.2020r. o godz.12.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała z-ca dyrektora ds lecznictwa – tel. (89) 5393 455

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373)

ZAŁĄCZNIKI:

S Z C Z E G Ó Ł O W E  W A R U N K I

formularz ofertowy 20

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania