WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
im. prof dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Centrum Diagnozy, Leczenia i Terapii Autyzmu

Centrum Diagnostyki, Leczenia i Terapii Autyzmu prowadzi diagnozę, a następnie obejmuje opieką pacjentów z podejrzeniem lub diagnozą z zakresu tzw. całościowych zaburzeń rozwoju, w szczególności takich jak autyzm czy Zespół Aspergera.

Kadrę Centrum Diagnostyki, Terapii i Leczenia Autyzmu stanowi interdyscyplinarny zespołów diagnostyczno-terapeutyczny. Z Centrum ściśle współpracują poradnie specjalistyczne: neurologiczna, foniatryczna, endokrynologiczna, genetyczna oraz metaboliczna.

Działania diagnostyczne w Centrum polegają zarówno na diagnozie nozologicznej jak i funkcjonalnej, określającej poziom rozwojowy dziecka. Pierwszymi działaniami wykonywanymi przez zespół specjalistów jest diagnostyka różnicowa polegająca na wykluczeniu schorzeń somatycznych oraz psychicznych przypominających objawowo całościowe zaburzenia rozwoju. W tym celu konieczna jest ocena lekarza neurologa oraz endokrynologa, a często także badania w poradni metabolizmu oraz poradni genetycznej.

W trakcie diagnostyki różnicowej przeprowadza się dokładną obserwację dziecka, zarówno bierną jak i współuczestniczącą.

Niezbędnym elementem w diagnostyce całościowych zaburzeń rozwoju jest prawidłowo przeprowadzony wywiad kierunkowy, dający możliwości uzyskania bardzo istotnych zarówno diagnostycznie, jak i terapeutycznie informacji o dziecku i jego rodzinie – o tym czy zaburzone funkcjonowanie dziecka nie spowodowane jest nieprawidłowymi postawami jego rodziców, deprywacją emocjonalną, lub błędnym postępowaniem wychowawczym.

W Centrum stosowany jest interdyscyplinarny model opieki, polegający na objęciu działaniami lekarsko-terapeutycznymi przez lekarza psychiatrę, oraz prowadzących terapię: psychologa, oligofrenopedagoga, logopedę oraz rehabilitanta ruchowego. Terapia oparta jest na modelu eklektycznym, polegającym na stosowaniu kilku terapii w zależności od stanu rozwojowego małego pacjenta, lub stanu funkcjonowania pacjenta w wieku starszym, oraz indywidualnego tempa i rytmu jego rozwoju.

Bardzo ważnym aspektem opieki nad dzieckiem jest równoczesna opieka nad jego systemem rodzinnym, wsparcie rodziców, oraz współpraca z całym środowiskiem dziecka w szczególności z jego placówką oświatową. Rodzice są biernymi uczestnikami terapii, towarzyszą dziecku na zajęciach i uczą się jak postępować w domu, aby kontynuować zalecenia.

Model opieki nad dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju po ustaleniu diagnozy obejmuje kontrolne wizyty lekarza psychiatry, neurologa badania psychologiczne oraz terapię logopedyczną pedagogiczną lub oligofrenopedagogiczną (w zależności od stopnia opóźnienia w rozwoju). Standardem postępowania jest zeszyt zaleceń, w którym na samym początku terapii rodzice muszą opisać rozwój i funkcjonowanie dziecka od urodzenia, proszeni są o to również inni sprawujący opiekę nad dzieckiem opiekunowie.

Harmonogram pracy poradnii

   Centrum Diagnozy, Leczenia i Terapii Autyzmu (Pawilon Rehabilitacyjny – pok. 5 /parter)
Tel.: 89 539 32 32
Godziny przyjęć:
   dr n. społ. Małgorzata Moszyńska (kierownik – logopeda, pedagog specjalny): 
wtorek, środa, czwartek, piątek : godz. 7.30-17.00
   mgr Dorota Modzelewska (logopeda)
poniedziałek: godz. 13.00-14.00; środa: godz. 11.00-12.00
   lek. Tomasz Ciesielski (psychiatra)
poniedziałek, wtorek, środa: godz. 15.15-2015
   mgr Hanna Guzowska-Michels 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: godz. 8.0o-17.00; piątek: godz. 8.00-14.30
   lek. Janina Zawistowska (psychiatra)
środa, czwartek, piątek: godz. 12.00-17.00
   lek. Elżbieta Łobodzińska-Młynarczyk (pediatra, neurolog)
wtorek: godz. 8.00-13.00
   lek. Barbara Chwała (pediatra)
poniedziałek: godz. 15.00-16.00

O poradniach

Świadczenia zdrowotne w Przychodni Specjalistycznej obejmują:

badania lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,
udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
wykonywanie badań profilaktycznych

Specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów w zakresie reprezentowanych specjalności medycznych, w poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych wchodzących w skład przychodni. Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy Przychodni umieszczonym na tablicy informacyjnej.

Na drzwiach wejściowych do każdej poradni specjalistycznej umieszczone są informacje zawierające:

dni i godziny przyjęć,
nazwiska lekarzy udzielających świadczeń w danej poradni specjalistycznej.

Sposoby rejestracji

Rejestracja przez internet

Rejestracja za pomocą formularza on-line

Uzupełniasz podane dane w formularzu rejestracyjnym i gotowe.

Rejestracja przez ePortal pacjenta

Wejdź na stronę erejestracja.wssd.olsztyn.pl Wypełnij pola: PESEL dziecka i hasło. Wybierz z listy poradnię i lekarza. kliknij "Szukaj". Wybierz termin I już! :)

Rejestracja e-mailowa

Wyślij wiadomość podając wymagane dane na adres: rejestracja@wssd.olsztyn.pl, rejestracjarehabilitacji@wssd.olsztyn.pl rejestracjatwarzoczaszki @wssd.olsztyn.pl

Rejestracja osobista lub za pośrednictwem osoby trzeciej

Udaj się do głównej rejestracji szpitala w godz. 7:00-18:00

Rejestracja telefoniczna

Zadzwoń pod numer rejestracji:

Poradnia Stomatologiczna, Ortodontyczna, Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki
Poradnia Chirurgi Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych
Poradnia Rehabilitacyjna, Wad Postawy, Audiologiczna, Foniatryczna, Psychologiczna. Logopedyczna i Terapii Autyzmu
Pozostała Okulistyczna i Leczenie Zeza
Pozostałe Poradnie

tel. 89 539 32 61 (w dni robocze w godz. 7.25-15.00)

tel. 89 539 33 49 (w dni robocze w godz 8.00-14.00)

tel. 89 539 32 32 (w dni robocze w godz.7.30-18.00)


tel. 89 539 32 22 (mail: rejestracjaokulistyka@wssd.olsztyn.pl) (w dni robocze w godz. 7.30-14.30)
tel. 89 539 32 00 (w godz.7.00-17.00)

Szczegóły rejestracji

Warunkiem rejestracji i przyjęcia pacjenta jest:

Dostarczenie oryginału skierowania w dniu wizyty.
posiadania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Skierowanie nie jest wymagane w przypadku, gdy pacjent chce się udać do poradni:

onkologicznej,
stomatologicznej,
pulmonologicznej -dla osób chorych na gruźlicę,
chorób zakaźnych -dla osób zakażonych wirusem HIV,
w przypadkach nagłych urazów do poradni chirurgicznej, ortopedycznej, laryngologicznej okulistycznej.

Osoba rejestrująca pacjenta do poradni winna podać:

imię i nazwisko pacjenta,
adres zamieszkania,
numer PESEL,
osobę upoważnioną do uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka, wglądu do dokumentacji medycznej i uzyskania kserokopii dokumentacji,
dane identyfikacyjne lekarza kierującego,jednostkę kierującą i datę wystawienia skierowania


Podczas rejestracji pacjent wpisywany jest na listę osób oczekujących . Pacjenci, którzy wymagają okresowych wizyt w poradni specjalistycznej rejestrowani są zgodnie z planem leczenia na kolejny termin wyznaczony przez lekarza specjalistę i oczekują na udzielenie świadczenia z wyznaczonym terminem przyjęcia (data i oczekiwana godzina zgłoszenia pacjenta do poradni ).

W przypadku pacjentów:

"pilnych" (stany zagrożenia życia, zatrucia, urazy ,wypadki) termin przyjęcia pacjentów ustalany jest się w pierwszej kolejności przed pacjentami tz."stabilnymi".
z podejrzeniem choroby nowotworowej ,skierowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego - termin wizyty zostanie ustalony w ciągu 14 dni od rejestracji.


Prawo do świadczeń medycznych pilnych mają również pacjenci posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Świadczenia medyczne udzielane pacjentom nieubezpieczonym i spoza publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych są odpłatne (zgodnie z obowiązującym cennikiem procedur medycznych)
Pacjent ma prawo wyboru specjalisty. Pacjenci zobowiązani są do powiadomienia o braku możliwości zgłoszenia się do poradni w ustalonym wcześniej terminie.. Poradnia powiadamia pacjenta o zmianie terminu wizyty jeśli wystąpią okoliczności,których nie można było przewidzieć w chwili ustalenia terminu. Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga kontynuacji leczenia specjalistycznego, to związane z tym kolejne wizyty u lekarza specjalisty odbywają się bez ponownego skierowania. Pacjenci do 18 roku życia przyjmowani są w obecności rodziców lub opiekunów.

Zasady udzielania świadczeń

Zasady udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dn. 18 maja 2014 r. zmieniły się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie. W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniuzgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym najbliższymterminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
Inwalidzi wojenni i wojskowi;
Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)
Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.


Podstawa prawna:

1. Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm) "Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2. 3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia. 4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4. 6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c."