WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
im. prof dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Poradnia chirurgiczna

Harmonogram pracy poradni

Chirurgiczna poniedziałek 09:00 – 20:00 dr n. med. Tomasz Janowicz

dr  n. med. Bartosz Kotkowicz

lek. Anna Krzykowska

lek. Maria Małowiecka

lek. Józef Matel

dr n. med. Michał Puliński

lek. Adam Szendorowicz

dr n. med. Michał Szostawicki

lek. Andrzej Wencław

lek. Jacek Wiejek

dr n. med. Michał Puliński

lek. Maria Małowiecka

lek. Andrzej Wencław

lek. Michał Szymański

wtorek 09:00 – 20:00
środa 09:00 – 20:00
czwartek 09:00 – 20:00
piątek 09:00 – 20:00

O poradniach

Świadczenia zdrowotne w Przychodni Specjalistycznej obejmują:

badania lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,
udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
wykonywanie badań profilaktycznych

Specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów w zakresie reprezentowanych specjalności medycznych, w poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych wchodzących w skład przychodni. Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy Przychodni umieszczonym na tablicy informacyjnej.

Na drzwiach wejściowych do każdej poradni specjalistycznej umieszczone są informacje zawierające:

dni i godziny przyjęć,
nazwiska lekarzy udzielających świadczeń w danej poradni specjalistycznej.

Sposoby rejestracji

Rejestracja przez internet

Rejestracja za pomocą formularza on-line

Uzupełniasz podane dane w formularzu rejestracyjnym i gotowe.

Rejestracja przez ePortal pacjenta

Wejdź na stronę erejestracja.wssd.olsztyn.pl Wypełnij pola: PESEL dziecka i hasło. Wybierz z listy poradnię i lekarza. kliknij "Szukaj". Wybierz termin I już! :)

Rejestracja e-mailowa

Wyślij wiadomość podając wymagane dane na adres: rejestracja@wssd.olsztyn.pl, rejestracjarehabilitacji@wssd.olsztyn.pl rejestracjatwarzoczaszki @wssd.olsztyn.pl

Rejestracja osobista lub za pośrednictwem osoby trzeciej

Udaj się do głównej rejestracji szpitala w godz. 7:00-18:00

Rejestracja telefoniczna

Zadzwoń pod numer rejestracji:

Poradnia Stomatologiczna, Ortodontyczna, Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki
Poradnia Chirurgi Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych
Poradnia Rehabilitacyjna, Wad Postawy, Audiologiczna, Foniatryczna, Psychologiczna. Logopedyczna i Terapii Autyzmu
Pozostała Okulistyczna i Leczenie Zeza
Pozostałe Poradnie

tel. 89 539 32 61 (w dni robocze w godz. 7.25-15.00)

tel. 89 539 33 49 (w dni robocze w godz 8.00-14.00)

tel. 89 539 32 32 (w dni robocze w godz.7.30-18.00)


tel. 89 539 32 22 (mail: rejestracjaokulistyka@wssd.olsztyn.pl) (w dni robocze w godz. 7.30-14.30)
tel. 89 539 32 00 (w godz.7.00-17.00)

Szczegóły rejestracji

Warunkiem rejestracji i przyjęcia pacjenta jest:

Dostarczenie oryginału skierowania w dniu wizyty.
posiadania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Skierowanie nie jest wymagane w przypadku, gdy pacjent chce się udać do poradni:

onkologicznej,
stomatologicznej,
pulmonologicznej -dla osób chorych na gruźlicę,
chorób zakaźnych -dla osób zakażonych wirusem HIV,
w przypadkach nagłych urazów do poradni chirurgicznej, ortopedycznej, laryngologicznej okulistycznej.

Osoba rejestrująca pacjenta do poradni winna podać:

imię i nazwisko pacjenta,
adres zamieszkania,
numer PESEL,
osobę upoważnioną do uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka, wglądu do dokumentacji medycznej i uzyskania kserokopii dokumentacji,
dane identyfikacyjne lekarza kierującego,jednostkę kierującą i datę wystawienia skierowania


Podczas rejestracji pacjent wpisywany jest na listę osób oczekujących . Pacjenci, którzy wymagają okresowych wizyt w poradni specjalistycznej rejestrowani są zgodnie z planem leczenia na kolejny termin wyznaczony przez lekarza specjalistę i oczekują na udzielenie świadczenia z wyznaczonym terminem przyjęcia (data i oczekiwana godzina zgłoszenia pacjenta do poradni ).

W przypadku pacjentów:

"pilnych" (stany zagrożenia życia, zatrucia, urazy ,wypadki) termin przyjęcia pacjentów ustalany jest się w pierwszej kolejności przed pacjentami tz."stabilnymi".
z podejrzeniem choroby nowotworowej ,skierowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego - termin wizyty zostanie ustalony w ciągu 14 dni od rejestracji.


Prawo do świadczeń medycznych pilnych mają również pacjenci posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Świadczenia medyczne udzielane pacjentom nieubezpieczonym i spoza publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych są odpłatne (zgodnie z obowiązującym cennikiem procedur medycznych)
Pacjent ma prawo wyboru specjalisty. Pacjenci zobowiązani są do powiadomienia o braku możliwości zgłoszenia się do poradni w ustalonym wcześniej terminie.. Poradnia powiadamia pacjenta o zmianie terminu wizyty jeśli wystąpią okoliczności,których nie można było przewidzieć w chwili ustalenia terminu. Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga kontynuacji leczenia specjalistycznego, to związane z tym kolejne wizyty u lekarza specjalisty odbywają się bez ponownego skierowania. Pacjenci do 18 roku życia przyjmowani są w obecności rodziców lub opiekunów.

Zasady udzielania świadczeń

Zasady udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dn. 18 maja 2014 r. zmieniły się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie. W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniuzgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym najbliższymterminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
Inwalidzi wojenni i wojskowi;
Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)
Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.


Podstawa prawna:

1. Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm) "Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2. 3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia. 4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4. 6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c."