Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowo świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Bloku Operacyjnym i w pozostałych oddziałach szpitala, w zależności od potrzeb przez lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarzy w trakcie tej specjalizacji – oferta dla 14 lekarzy (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowo świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Bloku Operacyjnym i w pozostałych oddziałach szpitala, w zależności od potrzeb przez lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarzy w trakcie tej specjalizacji – oferta dla 14 lekarzy (…)

2 września 2020

OGŁOSZENIE NR 25/ZDL/2020

z dnia 02.09.2020r.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz.295 ),

ogłasza konkurs ofert na:

-udzielanie całodobowo świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Bloku Operacyjnym i w pozostałych oddziałach szpitala, w zależności od potrzeb przez lekarzy specjalistów anestezjologii
i intensywnej terapii lub lekarzy w trakcie tej specjalizacji – oferta dla 14 lekarzy

w okresie: 01.10.2020r.- 31.12.2023 z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala .

Oferty należy składać do dnia 09.09.2020r. do godz. 14.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie ofert 10.09.2020 r. o godz.10.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja nr 25

formularz ofertowy

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie 33 OIOM