prawa-pacjenta

PRAWA PACJENTA

Pacjent ma prawo do:
 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej w zakresie pediatrycznej, specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 2. poszanowania jego intymności, godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 3. współuczestniczenia w procesie leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji,
 4. wyrażenia zgody lub jej odmowy na leczenie szpitalne i zastosowanie procedur wymagających odrębnej zgody
 5. wglądu do własnej dokumentacji medycznej
 6. możliwości korzystania z własnej bielizny osobistej,
 7. kontynuowania nauki szkolnej
 8. zabawy, zgodnie z jego możliwościami wynikającymi z wieku, stopnia rozwoju intelektualnego, samopoczucia oraz stopnia zaawansowania choroby,
 9. opieki pielęgnacyjnej i kontaktu osobistego z rodzicami w takiej formie i zakresie, jaki jest potrzebny do zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa
  i zaspokojenia jego potrzeb,
 10. edukacji zdrowotnej
 11. korzystania z telewizji kablowej i radia dostępnego na salach,
 12. korzystania z automatu telefonicznego i zakupów w kiosku szpitalnym pod opieką osoby dorosłej,
 13. informacji o stanie zdrowia w stopniu dostosowanym do wieku
 14. pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie
  zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich
  zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
 15. pacjent lub jego przestawicie ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu
  Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu
  leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego.

Podstawa prawna: Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Dyrektor szpitala może:
 1. ograniczyć uprawnienia pacjenta do opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską oraz prawo do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz ze względów epidemiologicznych praz ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w szpitalu

Podstawa prawna: Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Obowiązki Pacjenta
 1. nie opuszczanie oddziału bez zezwolenia
 2. utrzymanie czystości najbliższego otoczenia
 3. przestrzeganie indywidualnych zaleceń lekarza i pielęgniarek w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji oraz żywienia
 4. poszanowania własności szpitalnej

Podstawa prawna: Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Rodzice / Opiekunowie mają prawo do:
 1. Do pełnego współudziału w procesie leczenia i pielęgnacji dziecka
 2. Wypisania dziecka ze szpitala na żądanie (w przypadku, gdy stan zdrowia dziecka wymaga leczenia szpitalnego, dyrektor szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może odmówić wypisania do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie przez sąd rodzinny i nieletnich)
 3. Edukacji zdrowotnej w zakresie pielęgnacji dziecka po wypisie oraz postępowania zgodnego z prozdrowotnym stylem zachowań
 4. Pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych
 5. Przebywania z dzieckiem wg warunków określonych w odrębnym zarządzeniu Dyrektora
 6. Informacji o stanie zdrowia pacjenta na odległość. Prawo takie posiada także osoba:
  • upoważniona przez pacjenta – dot. pacjentów powyżej 16 roku życia;

  • uprawniona jako:

  a) osoba upoważnioną przez przedstawicieli ustawowych pacjenta (np. dziadkowie, kuzyni, opiekunki),

  b) opiekun prawny – zastępujący rodziców na podstawie wyroku sądu rodzinnego,

  • osoba bliska - w trudnych sytuacjach gdy pacjent jest nieprzytomny lub z innych przyczyn niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji (np. krewni lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, lub osoba wskazana przez pacjenta).

Podstawa prawna: Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie


Informujemy, że infolinia RPP czynna jest od poniedziałku do piąteku w godzinach 8.00-20.00. Adres strony www: www.rpp.gov.pl e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia biura

Rzecznika Praw Pacjenta

800 190 590