Poradnie specjalistyczne

Szanowni Państwo!

1. Świadczenia zdrowotne w Przychodni Specjalistycznej obejmują.

 •  badania lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej
  lub ostatecznego rozpoznania,
 • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
 • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
 • orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
 • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
 • wykonywanie badań profilaktycznych.

2. Specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów w zakresie  reprezentowanych specjalności medycznych,
w poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych wchodzących w skład przychodni.

3. Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy Przychodni umieszczonym na tablicy informacyjnej.

4. Na drzwiach wejściowych do każdej poradni specjalistycznej umieszczone są informacje zawierające:

 • dni i godziny przyjęć,
 • nazwiska lekarzy wraz z tygodniowym harmonogramem ich pracy.

 5.Zapewniamy również, następujące sposoby rejestracji:

 a) Rejestracja przez internet:
 • Rejestracja za pomocą formularza kliknij tutaj
 • Rejestracja mailowa:
   wyślij wiadomość e- mail na adres:
  • rejestracja@wssd.olsztyn.pl,
  • rejestracjarehabilitacji@wssd.olsztyn.pl
  • rejespstracjatwarzoczaszki@wssd.olsztyn.pl

podając poradnię,do której chcesz się zarejestrować oraz dane dziecka: imię i nazwisko,numer

PESEL,imiona rodziców,dokładny adres zamieszkania,telefon kontaktowy,datę wystawienia

skierowania,nazwę, adres i regon jednostki kierującej oraz imię i nazwisko lekarza kierującego.

 •  Rejestracja przez ePortal pacjenta
  • wejdź na stronę internetową erejestracja.wssd.olsztyn.pl
  • wypełnij pola :PESEL (wpisz numer PESEL dziecka )oraz Hasło
  • wybierz z listy poradnię,do której chcesz się zapisać oraz nazwisko lekarza. Kliknij „Szukaj”.
  • z listy wolnych terminów,wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada

b) Rejestracja osobista lub za pośrednictwem osoby trzeciej

 • udaj się do głównej rejestracji szpitala w godz. 7:00-19:00  

c) Rejestracja telefoniczna

 Zadzwoń pod numer rejestracji:

Poradni :Stomatologicznej, Ortodontycznej, Centrum Leczenia Wad  Twarzoczaszki:
 tel. 89-539-32-61  w godz.7.25-15.00

Poradni Chirurgii Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych: tel. 89-539-33-49 (więcej..)

Poradni:Rehabilitacyjnej, Wad Postawy, Audiologicznej, Foniatrycznej,   Psychologicznej, Logopedycznej i Terapii Autyzmu
tel.89-539-32-32 w godz.7.30-18.00    

Do wszystkich pozostałych poradni  tel. 89 5393200 w godz.7.00-18.00

 

Jeśli chcecie Państwo zasięgnąć tylko  informacji prosimy o kontakt z informację medyczną 
tel. 89 5393303  w godz.9:00- 21:00

 

6. Warunkiem rejestracji i przyjęcia pacjenta jest :

 • dostarczenie oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od  dnia zarejestrowania(osobiście lub listownie na adres szpitala
  z dopiskiem „ skierowanie”).                 
 • posiadania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

7. Skierowanie nie jest wymagane w przypadku gdy pacjent chce się udać do poradni:

 • onkologicznej,
 • stomatologicznej,
 • pulmonologicznej -dla osób chorych na gruźlicę,
 • chorób zakaźnych -dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • w przypadkach nagłych urazów do poradni chirurgicznej,ortopedycznej,laryngologicznej okulistycznej.

8. Osoba  rejestrująca pacjenta do poradni winna podać:

a) imię i nazwisko pacjenta,

b) adres zamieszkania,

c) numer PESEL (do pierwszego roku życia dziecka numer PESEL matki/ojca/opiekuna lub seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość),

d) numer telefonu kontaktowego,   

f) osobę upoważnioną do uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka, wglądu do dokumentacji medycznej i uzyskania kserokopii dokumentacji,

g) dane identyfikacyjne lekarza kierującego,jednostkę kierującą i datę wystawienia skierowania

 9.  Podczas  rejestracji pacjent wpisywany jest na listę osób oczekujących .

10. Pacjenci, którzy wymagają okresowych wizyt w poradni specjalistycznej rejestrowani są zgodnie z planem leczenia na kolejny termin wyznaczony przez lekarza specjalistę i oczekują na udzielenie świadczenia   z wyznaczonym terminem przyjęcia (data i oczekiwana godzina zgłoszenia pacjenta do poradni ).

11. W przypadku pacjentów:

 • "pilnych" (stany zagrożenia życia, zatrucia, urazy ,wypadki) termin przyjęcia pacjentów  ustalany jest się w  pierwszej kolejności przed pacjentami tz."stabilnymi".
 • z podejrzeniem choroby nowotworowej ,skierowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego - termin wizyty zostanie ustalony w ciągu 14 dni od  rejestracji.

12. Prawo do świadczeń medycznych pilnych mają również pacjenci posiadający Europejską Kartę

    Ubezpieczenia Zdrowotnego.

13. Świadczenia medyczne udzielane pacjentom nieubezpieczonym i spoza publicznego systemu

   ubezpieczeń zdrowotnych są odpłatne  (zgodnie z obowiązującym cennikiem procedur  medycznych)

14. Pacjent ma prawo wyboru specjalisty.

15. Pacjenci zobowiązani są do powiadomienia o braku możliwości zgłoszenia się do poradni w  ustalonym wcześniej terminie. Poradnia powiadamia pacjenta o zmianie terminu wizyty jeśli  wystąpią okoliczności,których nie można było przewidzieć w chwili ustalenia  terminu.

16. Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga kontynuacji leczenia specjalistycznego, to związane z tym kolejne wizyty u lekarza specjalisty odbywają się bez ponownego skierowania.

17. Pacjenci do 18 roku życia przyjmowani są w obecności rodziców lub opiekunów.

 

Zasady udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dn. 18 maja 2014 r. zmieniły się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.
W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym najbliższym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż  w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa
  w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Podstawa  prawna
Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)
"Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c."

 

 

powrót