Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez fizjoterapeutę posiadającego prawo wykonywania zawodu (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 20 /ZDP/2024

z dnia 19.03.2024r

KOD CPV- 85111400-4

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ),

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez fizjoterapeutę posiadającego prawo wykonywania zawodu

w Oddziale Klinicznym Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i fizjoterapii domowej na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie i na teranie Powiatu Olsztyńskiego w okresie od dnia 15.04.2024 r. do dnia 31.03.2027 r. z możliwością przedłużenia. Oferta dla 2 osób.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 25.02.2022 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Bliższych informacji merytorycznych udziela zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa –
dr n. med. i n. o zdr. Ewa Romankiewicz tel. (89) 5393 453,

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.03.2024r.
o godz. 14.00

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146).

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja do ogłoszenia 20 2024

Grafik do ogłoszenia nr 20 2024

Formularz ofertowy do ogłoszenia nr 20 2024

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania
zawiadomienie nr 31 fizjoterapeuci2024-03-29 08:48:50