Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii i diabetologii w Oddziale Pediatrycznym VI Endokrynologiczno – Diabetologicznym oraz w Poradniach Endokrynologicznej, Diabetologicznej i Metabolicznej (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 34/KO/2023

z dnia 07.11.2023 r.

KOD CPV-85121100-4

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz.991 z późn.zm),

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii i diabetologii w Oddziale Pediatrycznym VI  Endokrynologiczno – Diabetologicznym oraz  w Poradniach  Endokrynologicznej, Diabetologicznej i Metabolicznej, a także:

–    pełnienie dyżurów medycznych w oddziałach szpitala

  • udzielanie konsultacji  telefonicznych  z zakresu endokrynologii i diabetologii oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych na wezwanie
  • prowadzenie programów lekowych
  • wydanie i podłączanie pacjentom pompy insulinowej z przeprowadzeniem szkolenia

przez lekarzy specjalistów  pediatrii posiadających   jednocześnie tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej lub endokrynologii i diabetologii

Oferta dla 2 lekarzy

w okresie: 01.01.2024 r.- 31.01.2027 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 15.11.2023 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 15.11.2023 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561).

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja 34-2023

FORMULARZ-OFERTOWY

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:

zawiadomienie nr 52

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania