Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii w Oddziale Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Neurogenetyki i Chorób Rzadkich oraz konsultacji specjalistycznych w innych oddziałach szpitala (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 32/KO/2023

z dnia 24.10.2023r.

KOD CPV-851200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2023 r. poz.991 z późn.zm ),

ogłasza konkurs ofert na:  

– udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii w Oddziale Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Neurogenetyki i Chorób Rzadkich oraz konsultacji specjalistycznych w innych oddziałach szpitala

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej

  • wykonywanie opisów badań EEG i wideo EEG

  • pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Neurologii Dziecięcej i jednocześnie w Oddziale Pediatrycznym VI Reumatologicznym

przez lekarza specjalistę pediatrii , posiadającego jednocześnie specjalizację z neurologii dziecięcej

oferta dla 1 lekarza

w okresie: 01.11.2023 r.- 31.10.2026 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 30.10.2023r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 30.10.2023r. o godz.14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja -32-2023

FORMULARZ-OFERTOWY

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie nr 51

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania