Zarządzenie Dyrektora WSSD w Olsztynie w sprawie realizacji staży obserwacyjnych w klinikach i oddziałach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Zarządzenie Dyrektora WSSD w Olsztynie w sprawie realizacji staży obserwacyjnych w klinikach i oddziałach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

7 sierpnia 2023

Zarządzenie nr 4/K/2023

Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie
z dnia 04.08.2023 r.

W sprawie: realizacji staży obserwacyjnych w klinikach i oddziałach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Na podstawie: § 7 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Realizacja staży obserwacyjnych dla lekarzy w klinikach i oddziałach szpitala (odbywanych poza stażami specjalizacyjnymi) jest odpłatna i odbywa się na zasadach określonych
w § 2,3,4 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Opłata za odbycie stażu obserwacyjnego wynosi 500 zł brutto za dzień. Opłatę wnosi się najpóźniej w dniu rozpoczęcia stażu w kasie szpitala lub przelewem na konto nr 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304 z dopiskiem „Staż obserwacyjny – imię i nazwisko stażysty”.

§ 3

Realizacja stażu obserwacyjnego odbywa się na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora WSSD w Olsztynie wniosku stanowiącego załącznik na niniejszego zarządzenia. Wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty oraz kserokopią następujących dokumentów:

  1. aktualnego ubezpieczenia OC

  2. aktualnego zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

  3. numeru prawa wykonywania zawodu

kandydat do odbycia stażu składa w Sekcji Służb Pracowniczych najpóźniej w dniu rozpoczęcia stażu.

§ 4

Sekcji Służb Pracowniczych wyda kandydatowi identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz opisem „Staż obserwacyjny” uprawniający do wejścia na klinikę/oddział wskazany we wniosku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04.08.2023 r.

Załącznik: wniosek o odbycie stażu

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]