Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii stomatologicznej  w Klinice Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 23/KO/2023

z dnia 06.07.2023 r.

KOD CPV-85121300-6

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2023 r. poz. 991 ),

Ogłasza konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii stomatologicznej   w Klinice Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży  w zakresie chirurgii  szczękowo – twarzowej, a w razie potrzeby pacjentom innych oddziałów szpitala  oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Centrum Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo – Twarzowej dla Dzieci i Poradni Chirurgii Stomatologicznej 

przez lekarza specjalistę chirurgii stomatologicznej lub lekarza po 1 roku  realizacji tej specjalizacji, który uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej  – oferta dla 1 lekarza

w okresie: 17.07.2023 r.- 31.12.2025 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 11.07.2023 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 11.07.2023 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 23-2023

FORMULARZ-OFERTOWY

 

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania
zawiadomienie nr 37 chirurgia stomatologiczna2023-07-17 13:32:35