Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu pacjentom Oddziału Ortopedyczno – Urazowego z Chirurgią Kręgosłupa wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w tym oddziale, a w razie potrzeby udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom z chorobami ortopedycznymi w innych oddziałach szpitala oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo – Ortopedycznej oraz w Por. Preluksacyjnej przez lekarzy specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub przez lekarzy w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 16/ZDE/2021

z dnia 07.06.2021 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 711),

Ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu pacjentom Oddziału Ortopedyczno – Urazowego z Chirurgią Kręgosłupa wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w tym oddziale, a w razie potrzeby udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom z chorobami ortopedycznymi w innych oddziałach szpitala oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo – Ortopedycznej oraz w Por. Preluksacyjnej

przez lekarzy specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub przez lekarzy w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu

w okresie: 01.07.2021 r.- 30.06.2024 r. z możliwością przedłużenia

– oferta dla 6 lekarzy

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 18.06.2021 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 18.06.2021 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 16-2021

formularz ofertowy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie nr 19

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania