Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, w związku z realizacją przez szpital świadczeń zdrowotnych związanych z uczestnictwem w „Narodowym Programie Szczepień przeciwko Covid -19″ w zakresie szczepień populacyjnych, ogłasza konkurs ofert na kwalifikację pacjentów do szczepień ochronnych przeciwko Covid -19 z dokumentowaniem świadczenia (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 8/ZDE/2021

z dnia 08.03.2021 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ),

W związku z realizacją przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie świadczeń zdrowotnych związanych z uczestnictwem w „ Narodowym Programie Szczepień przeciwko Covid -19″ w zakresie szczepień populacyjnych, ogłasza konkurs ofert na:

– kwalifikację pacjentów do szczepień ochronnych przeciwko Covid -19 z dokumentowaniem świadczenia

– nadzór nad przestrzeganiem wyznaczonego terminarzu szczepień w odpowiednich grupach populacyjnych i realizacją szczepień

– prowadzenie wymaganej dokumentacji na stronie „ gabinet.gov.pl” z wystawianiem e – skierowań na szczepienia

w Poradni Medycyny Rodzinnej – w Certyfikowanym Centrum Medycyny Podróży dla Dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień przez lekarzy specjalistów pediatrii lub chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej

w okresie: 15.03.2021 r.- 31.12.2021 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 12.03.2021 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 12.03.2021 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 8-2021

formularz-obow

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie nr 10 PMR szczepienia

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania