Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych wraz z koordynacją Pracowni Mikrobiologii na rzecz pacjentów Szpitala, Poradni Specjalistycznej i innych podmiotów – oferta dla 1 osoby (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 03/ZDEP/2021

z dnia 01.03.2021r.

KOD CPV-85145000-7

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ),

ogłasza konkurs ofert na:

– wykonywanie świadczeń zdrowotnych wraz z koordynacją Pracowni Mikrobiologii na rzecz pacjentów Szpitala, Poradni Specjalistycznej i innych podmiotów – oferta dla 1 osoby

w okresie: 01.04.2021r.- 31.03.2024 z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 08.03.2021r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie ofert 08.03.2021r.o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Leszek Gutowski -z-ca dyrektora ds ekonomicznych tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja-3.21

formularz-obow

Rozstrzygnięcie:

zawiadomienie nr 6 Mikrobiologia

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania