Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie okulistyki wraz z udzielaniem konsultacji okulistycznych pacjentom innych oddziałów szpitala w trakcie pełnionego dyżuru przez lekarza specjalistę okulistyki lub lekarza w trakcie tej specjalizacji (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 3/ZDE/2021

z dnia 12.02.2021 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ),

Ogłasza konkurs ofert na:

– Udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie okulistyki wraz z udzielaniem konsultacji okulistycznych pacjentom innych oddziałów szpitala w trakcie pełnionego dyżuru

przez lekarza specjalistę okulistyki lub lekarza w trakcie tej specjalizacji

w okresie: 01.03.2021 r.- 28.02.2024 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 19.02.2021 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 19.02.2021 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

Załączniki:

formularz-obow

specyfikacja 3-2021

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie nr 3 Okulistyka

zawiadomienie nr 3 A Okulistyka

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania