Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej przez lekarza specjalistę pediatrii , posiadających jednocześnie specjalizację z neurologii dziecięcej lub lekarzy w trakcie specjalizacji z pediatrii lub neurologii dziecięcej, minimum po 2 latach od rozpoczęcia tych specjalizacji – oferta dla 1 lekarza (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej przez lekarza specjalistę pediatrii , posiadających jednocześnie specjalizację z neurologii dziecięcej lub lekarzy w trakcie specjalizacji z pediatrii lub neurologii dziecięcej, minimum po 2 latach od rozpoczęcia tych specjalizacji – oferta dla 1 lekarza (…)

10 grudnia 2020

OGŁOSZENIE NR 44/ZDL/2020

z dnia 10.12.2020 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ),

ogłasza konkurs ofert na: – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej

przez lekarza specjalistę pediatrii , posiadających jednocześnie specjalizację z neurologii dziecięcej lub lekarzy w trakcie specjalizacji z pediatrii lub neurologii dziecięcej, minimum po 2 latach  od rozpoczęcia tych specjalizacji

– oferta dla 1 lekarza

w okresie: 01.01.2021 r.- 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 18.12.2020 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 18.12.2020 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

ZAŁACZNIKI:

specyfikacja 44

formularz obow

Rozstrzygnięcie:

zawiadomienie nr 53 poradnia neurologiczna

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]