Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a, zaprasza Świadczeniodawców do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie niżej wymienionych świadczeń zdrowotnych: na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz.2190 ze zm.), ogłasza konkurs ofert na wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych CPV 85145000-7 – usługi świadczone przez laboratoria medyczne (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 4/FIN/2019 z dnia 28.11.2019 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a,

zaprasza Świadczeniodawców do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie niżej wymienionych świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz.2190 ze zm.), ogłasza konkurs ofert na:

Wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych

CPV 85145000-7 – usługi świadczone przez laboratoria medyczne.

W okresie: od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Ofertę należy składać na pełen zakres udzielania świadczeń.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne w siedzibie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18 a pok. 028, w godz. od 7 30 do 1400, kontakt tel. 89 53 93 473, 89 53 93 455 oraz na stronie internetowej Szpitala : http://www.wssd.olsztyn.pl, w zakładce Konkurs ofert

Bliższych informacji merytorycznych udziela Bogumiła Chomańska tel.(89)53 93 473 poczta elektroniczna: bchomanska@ wssd.olsztyn.pl.

Oferty należy składać do dnia 10.12.2019 r. do godz. 1000 w siedzibie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18 a, w sekretariacie w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: “Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Specjalistyczne badania laboratoryjne – nie otwierać przed dniem 10.12.2019r. do godz. 10 30” lub drogą pocztową.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.12.2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18 a, pok. 028.

Rozstrzygnie konkursu ofert w terminie do 30 dni od daty otwarcia ofert.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Okres związania z ofertą: oferent jest związany ofertą przez 30 dni.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

Podpis na oryginale

Dyrektor dr n. med. Krystyna Piskorz – Ogórek

Olsztyn dn. 28.11.2019 rok

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU: rozstrzygnięcie konkursu lab

ZAŁĄCZNIKI:

NOWE: MODYFIKACJA

Modyfikacja 4FIN2019

MODYFIKACJA SWKO

SWKO badania laboratoryjne BL

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy BL

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy BL

Załącznik nr 3 Projekt umowy BL

Załącznik nr 4 Regulamin BL

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania